Åpenhetsloven

 

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

1) Introduksjon

Q-Light AS (Q-Light) er en norsk leverandør av produkter innenfor belysning og e-Mobility (ladestolper
til el-biler og elbilladere), med et verdiforslag som er sentrert rundt installatørvennlige produkter for
elektrikere. Q-Light har hovedkontor i Kristiansand, Norge, og har ett heleid datterselskap lokalisert i
samme by, Alustrax AS (Alustrax).

 

Majoriteten av Q-Light sine produkter er egenutviklet og produsert i samarbeid med
produksjonspartnere i Norge og Kina.

 

Denne redegjørelsen omfatter Q-Light og det norske datterselskapet Alustrax. Q-Light utvikler og
produserer produktene i Norge og Kina, og har i tillegg ansvar for det administrative i konsernet.
Alustrax produserer og leverer aluminiumsprodukter, og fungerer som Q-Light’s produksjonspartner
innenfor segmentet e-Mobility. Alustrax rapporterer direkte til Q-Light. Verdiene fra arbeidet Q-Light
gjør i forbindelse med Åpenhetsloven vil speiles i Alustrax, men Alustrax vil formelt bli inkludert i
arbeidet med Åpenhetsloven på et senere tidspunkt da de ikke som selvstendig selskap er omfattet av
loven.

 

Q-Light støtter verdiene, formålet og arbeidet med å jobbe for et bedre og anstendig arbeidsliv, både
hos oss selv, og sammen med våre leverandører. Vi forplikter oss til å jobbe proaktivt og systematisk
med dette temaet. Dersom det skulle oppstå uønskede situasjoner eller forhold tar Q-Light det på
høyeste alvor, og igangsetter kartlegginger og korrektive tiltak. Med en global verdikjede som
inkluderer produksjon i Asia anerkjenner Q-Light at det eksisterer risiko for uønskede arbeidsforhold i
vår bransje, og Q-Light vil aktivt arbeide for å minimere denne risikoen og bidra til positiv utvikling. Vi
arbeider strukturert og kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger.

 

2) Formål


Fra og med 1. juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft i Norge.


Formålet er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige
arbeidsforhold hos forretningsforbindelser og i leverandørkjeder. En vesentlig del av loven er å sikre
allmenhetens tilgang på informasjon som gjelder disse forholdene og hvordan virksomheter håndterer
dem. Kjernen i loven innebærer plikten til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger.


Aktsomhetsvurderinger innebærer at virksomheter skal kartlegge mulige negative konsekvenser for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til produksjon og
leverandørkjeder, iverksette forbedringstiltak, følge opp og rapportere.
Q-Light forplikter seg til å bidra aktivt inn mot etterlevelse av lovens formål på en så transparent måte
som mulig overfor alle våre interessenter.


Denne redegjørelsen er skrevet i samsvar med OECD sine retningslinjer.

 

3) Forankring av ansvarlighet


Q-Light er organisert som følger i arbeidet med Åpenhetsloven:


• Styret og CEO er øverste ansvarlige for at åpenhetslovens krav tas alvorlig og prioriteres.
Styret godkjenner arbeidet med og rapporten for Åpenhetsloven
• CEO og CFO har ansvaret med aktsomhetsvurderinger, code of conduct og oppfølging i
verdikjeden, herunder implementering og koordinering av aktsomhetsinitiativ i egen
organisasjon
• Ansvaret for anstendige arbeidsvilkår i Q-Light følges opp av CEO
• CEO er vår kontaktperson for eksterne henvendelser som gjelder Åpenhetsloven på vegne av
konsernet
• Styreleder og CEO i hvert av de omfattede datterselskapene signerer på og står ansvarlig for
implementering av tiltakene som følger av redegjørelsen i sine respektive selskaper

 

4) Hva vi gjør i Q-Light


Q-Light skal opptre sannferdig og etisk, og vi respekterer og støtter grunnleggende
menneskerettigheter slik de kommer frem i internasjonale konvensjoner og norske lover. Vi arbeider
kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår
leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel på arbeidsplassen. Vi navigerer etter verdiene
kvalitet, design og miljø. Vi forventer og krever at også våre leverandører har grunnleggende verdier
som etterleves.


I Q-Light og konsernets selskaper jobbes det med at menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår
blir en integrert del av vår HMS-policy; risikoanalyse, mål og handlingsplan.


Avvik relatert til mobbing, trakassering, diskriminering og psykososialt arbeidsmiljø, i alle
datterselskapene så vel som i konsernet, skal rapporteres i bedriftens HMS avvikssystem. Rutiner
for dette beskrives i bedriftens personalhåndbok eller i egen bekjentgjort rutine.


Måten vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler
leverandører reguleres i en egen policy, Q-Light Supplier Code of Conduct. Denne beskriver hvordan vi
ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobber med forbedringstiltak for å sikre respekt for
grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.


Som en del av vår Supplier Code of Conduct skal leverandører gjennomføre en «Self assessment» som
beskriver våre leverandørkrav. Dette betyr at leverandørene forplikter seg til å utføre sin produksjon i
samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsvilkår,
miljø og antikorrupsjon. Vi følger opp våre leverandører rundt disse temaene og vil fremover i økende
grad systematisere vår gjennomgang av leverandørevalueringer og revisjoner.


Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke
risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i
alle selskapets forretningsområder og styringssystemer.

 

5) OECD hjulet og status Q-Light aktiviteter


Q-Light bruker OECD hjulet som basis for våre aktiviteter knyttet til Åpenhetsloven. Vi har kommet
godt i gang med arbeidet og vil det kommende året sette søkelys på å håndtere de kjente
risikoområdene i selskapet, samt videreføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger, for å til enhver tid
ha en oppdatert plan for hvordan best drive forbedringsarbeid.


OECD-Hjulet:

 

6) Kartlegging og vurdering av risiko for skade / Aktsomhetsvurderinger / Risikovurderinger
A) Beskrivelse av verdikjeden
Q-Light benytter ulike ruter for vareflyt på tvers av produktsegmentene Belysning og e-Mobility.
Disse er illustrert nedenfor:

 

Produsent og leverandør: Aktør som utvikler og produserer komponenter til belysning og e-Mobility.


Transportør: Aktører som leverer varer til Q-Light på vegne av produsent/leverandør og/eller Q-Light
selv.

B) Viktigste kategorier av forretningsforbindelser

Q-Light har en verdikjede som består av følgende leverandører:

 

Produksjonspartnere:
o Utvikling, testing og produksjon av produkter som inngår i produktsortimentet

Direkte innkjøp med avtale:
o Direkte innkjøp av mindre volum, omfattes av både prosjekt og produktsortiment

Direkte innkjøp uten avtale:
o Direkte innkjøp av enkeltstående volumer i prosjektsammenheng

Tjenesteleverandør med avtale: Leverandører av tjenester innen følgende kategorier:
o Administrasjon inkl. kvalitet
o Renhold
o IT
o Revisjon
o Regnskap
o Juridisk
o Sertifisering
o Frakt og spedisjon

 

C) Risikovurdering
Q-Light har utført våre første OECD risikovurderinger. Hvordan vi har utført og utfører disse er
beskrevet under. Risikovurderingene har egne dokumenter.

Vår risikovurdering tar for seg følgende faktorer:

Geografisk risiko, her benyttes de uavhengige organene:

1. Labour Rights Index https://labourrightsindex.org/
▪ Dette er en ideell organisasjon, som har som oppdrag å sikre mer
åpenhet på arbeidsmarkedet for arbeidere, arbeidsgivere og
beslutningstakere over hele verden, og gå inn for at alle arbeidere tjener
en rettferdig lønn under gode forhold

2. Responsible Sourcing Tool https://www.responsiblesourcingtool.org/visualizerisk
▪ Dette er et resultat av samarbeidet mellom Verité,
https://verite.org/about/, (uavhengig, ideell sivilsamfunnsorganisasjon,
med søkelys på arbeiderrettigheter i forsyningskjeder) og det
amerikanske utenriksdepartementets kontor for å overvåke og bekjempe
menneskehandel

Bransjerisiko, her benyttes informasjon fra:
1. Bureau of International Labor Affairs (ILAB) https://www.dol.gov/agencies/ilab ,
dette er et organ underlagt det amerikanske arbeidsdepartementet

 

Q-Light har definert at leverandørene som blir underlagt risikoanalysen er følgende:
• Inngår i leverandører som utgjør 95% av innkjøpt volum innenfor det relevante
produktsegmentet, eller
• leverandører av transporttjenester, samt andre tjenesteleverandører, som representerer
økt risiko for ikke-rettslige arbeidsforhold, eller
• leverandører lokalisert i, og/eller med produksjon i land med høy risiko for barnearbeid,
brudd på menneske- og arbeidsrettigheter

 

Med denne definisjonen omfatter vi alle de viktigste leverandørene av produkter og tjenester, samt
transporten til/fra våre lokasjoner.
Alle produsenter/leverandører som faller inn under disse kriteriene må enten ha publisert sin egen
Code of Conduct policy på sine hjemmesider, om ikke vil Q-Light’s egen Code of Conduct sendes ut
for gjennomgang og signering.

Q-Light har et fåtall produksjonspartnere i Asia, og vi har stort fokus på å sikre at det ikke foregår
brudd på menneske- og arbeidsrettigheter (inkludert barnearbeid) hos våre partnere. Siste fysiske
besøk hos våre produksjonspartnere i Asia var i andre kvartal 2023, hvor gjennomgang av
menneske- og arbeidsrettigheter, samt miljøaspekter, ble gjennomgått på en tilfredsstillende
måte. Det er en felles målsetning for Q-Light og våre produksjonspartnere å stadig utvikle oss på
dette området, inkludert mer systematisert innhenting av informasjon fra underleverandører av
enkeltkomponenter- og tjenester.
Når det gjelder transport, benytter Q-Light primært to transportformer; frakt av varer på
containerskip fra globale rederier og transport med frakt av paller på lastebil (primært Norge).
Gitt identifisert risikonivå og Q-Lights relative størrelse og påvirkningskraft vil Q-Light fortsette å
følge opp dette videre, men det vil ha lavere prioritet enn verdikjeden knyttet til produksjon.
Lastebilbransjen vil få øket fokus etter som fremover forventer en øket andel eksport i Europa.
Q-Lights verdikjede inkluderer også produksjons av aluminiumsprodukter gjennom
datterselskapet Alustrax. Her kjøpes råvarer inn fra veletablerte norske aktører med gode
dokumenterte retningslinjer.

Konklusjon fra risikovurderingene:


• Det er ikke avdekket faktiske negative hendelser hos noen av
produsentene/leverandørene/tjenesteleverandørene som er omfattet av risikoanalysen
• Det er avdekket størst risiko for barnearbeid og brudd på menneske- og
arbeiderrettigheter knyttet til produksjonspartnere i Asia (herunder underleverandører).
Vi ser størst effekt både ift. risikoreduksjon og positivt bidrag ved å ha dette som vårt
viktigste fokusområde i tiden fremover. Q-Light har stort fokus på å følge opp
produksjonspartnere på dette området og har over lengre tid gjennomført
undersøkelser for å sørge for at det ikke forekommer brudd på menneske- og
arbeiderrettigheter eller tilfeller av barnearbeid. Alle Q-Light’s produksjonspartnere er
videre pålagt å signere Code of Conduct med sine største underleverandører for å sikre
transparens på dette området gjennom verdikjeden

 

7) Tiltak


Q-Light har innlemmet arbeidet med Åpenhetsloven i bedriftens ESG-strategi, hvor FNs
bærekraftsmål 3, 8, 12 og 13 er identifisert som de mest relevante for Q-Light og inkluderer «Q
Light tar et bevisst valg i forhold til leverandørkjeden, og gjennom tett samarbeid med
leverandører sikrer vi transparens og anstendige arbeidsforhold».
Det skal utføres årlige evalueringer av leverandører, i den forbindelse vil også prosedyrene og
rutinene/risikoanalyse som omfatter Åpenhetsloven bli gjennomgått og oppdatert. Ved valg av
nye leverandører vil det undersøkes om disse leverandørene befinner seg i risikoområder
og/eller om de er i en bransje hvor det kan være en fare for brudd på Åpenhetsloven. Om dette
er tilfellet så vil Q-Light’s Code of Conduct sendes ut for gjennomgang og signering av den mulige
leverandøren før samarbeidet fortsetter.
Vår Code of Conduct vil bli gjennomgått årlig og oppdateres dersom vi ser behov for dette. Den ivaretar
konvensjonene fra FN og ILO som omhandler generelle menneskerettigheter, diskriminering,
arbeidstakers - og barns rettigheter, og vil dermed redusere noen av de avdekkede risikoene og
skape tydeligere oversikt over leverandørkjeden til Q-Light og deres datterselskap.

 

I året som kommer vil Q-Light fortsette arbeidet med å sørge for at nye og eksisterende
leverandører etterlever Åpenhetsloven, i tillegg vil vi sette søkelys på leverandører av produkter,
tjenester og egne ansatte:


• Egne ansatte: Q-Light jobber med utviklingen av en mal for ansatthåndbok som vil ta
for seg AMU, HMS- rapportering, og rapportering av likestilling og diskriminering
• Tjenesteleverandører: Q-Light vil prioritere bransjene hvor risikoen er størst for at
det kan skje brudd på Åpenhetsloven: Logistikk- og renholdstjenester
• Produksjonspartnere: Fortsette arbeide med å screene nye produsenter og
leverandører i henhold til de prosessene som er under etablering, før man inngår
samarbeid med dem

 

Forventet utfall av tiltakene:


Egne ansatte: Code of Conduct signert av alle ansatte og eventuelt innleid personell
Tjenesteleverandører: Innlemmes på lik linje med andre leverandører i vår
risikovurdering. Utfylt og signert Q-Light’s Code of Conduct, eller kopi av
leverandørens egen Code of Conduct
Produksjonspartnere: Vurdering av risiko basert på etablert risikoanalyse. Utfylt og
signert Q-Light’s Supplier Code of Conduct, eller kopi av partnerens egen Code of
Conduct

 

8) Kontakt:


Dersom du har spørsmål som gjelder Åpenhetsloven er du velkommen til å kontakte oss her:
Kontakt - Q-Light (qlight.no)