Redegjørelse for Aktsomhetsvurderingen1. Introduksjon

Q-Light AS (Q-Light) er en norsk leverandør av produkter innenfor belysning og e-Mobility, med et verdiforslag som er sentrert rundt installatørvennlige produkter for elektrikere. Q-Light har hovedkontor i Kristiansand, Norge, og har ett heleid datterselskap lokalisert i samme by, Alustrax AS (Alustrax). Majoriteten av Q-Lights produkter er egenutviklet og produsert i samarbeid med produksjonspartnere i Norge og Kina.

Q-Light utvikler og produserer produktene i Norge og Kina, og har i tillegg ansvar for det administrative i konsernet. Alustrax produserer og leverer aluminiumsprodukter, og fungerer som Q-Lights produksjonspartner innenfor segmentet e-Mobility. Alustrax rapporterer direkte til Q-Light. Verdiene fra arbeidet Q-Light gjør i forbindelse med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderingen vil speiles i Alustrax, men Alustrax vil formelt bli inkludert i arbeidet med Åpenhetsloven på et senere tidspunkt da de ikke som selvstendig selskap er omfattet av loven.

Q-Light støtter verdiene, formålet og arbeidet med å jobbe for et bedre og anstendig arbeidsliv, både hos oss selv, og sammen med våre leverandører. Vi forplikter oss til å jobbe proaktivt og systematisk med dette temaet. Dersom det skulle oppstå uønskede situasjoner eller forhold tar Q-Light det på høyeste alvor, og igangsetter kartlegginger og korrektive tiltak. Med en global verdikjede som inkluderer produksjon i Asia anerkjenner Q-Light at det eksisterer risiko for uønskede arbeidsforhold i vår bransje, og Q-Light vil aktivt arbeide for å minimere denne risikoen og bidra til positiv utvikling. Vi arbeider strukturert og kontinuerlig med aktsomhetsvurderinger.

Denne redegjørelsen omfatter Q-Light og det norske datterselskapet Alustrax.2. Virksomhet og organisering

2.1 Hva vi gjør i Q-Light

Q-Light skal opptre sannferdig og etisk, og vi respekterer og støtter grunnleggende menneskerettigheter slik de kommer frem i internasjonale konvensjoner og norske lover. Vi arbeider kontinuerlig for etterlevelse av menneskerettigheter og for at alle ansatte, både hos oss og i vår leverandørkjede skal oppleve verdighet og trivsel på arbeidsplassen. Vi navigerer etter verdiene kvalitet, design og miljø. Vi forventer og krever at også våre leverandører har grunnleggende verdier som etterleves.

I Q-Light og Alustrax jobbes det med at menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår blir en integrert del av vår HMS-policy; risikoanalyse, mål og handlingsplan.

Avvik relatert til mobbing, trakassering, diskriminering og psykososialt arbeidsmiljø, i alle datterselskapene så vel som i konsernet, skal rapporteres i bedriftens HMS avvikssystem. Rutiner for dette beskrives i bedriftens personalhåndbok eller i egen bekjentgjort rutine.

Måten vi gjennomfører våre anskaffelser, følger opp kontrakter og samarbeider med og utvikler leverandører reguleres i en egen policy, Q-Light Supplier Code of Conduct. Denne beskriver hvordan vi ønsker å gjennomføre aktsomhetsvurderinger og jobber med forbedringstiltak for å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsvilkår.

Som en del av vår Supplier Code of Conduct skal leverandører gjennomføre en «Self assessment» som beskriver våre leverandørkrav. Dette betyr at leverandørene forplikter seg til å utføre sin produksjon i samsvar med internasjonalt anerkjente standarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidsvilkår, miljø og antikorrupsjon. Vi følger opp våre leverandører rundt disse temaene og vil fremover i økende grad systematisere vår gjennomgang av leverandørevalueringer og revisjoner.

Som ledd i etterlevelse av Åpenhetsloven arbeider vi kontinuerlig for å kartlegge og avdekke risiko for brudd på loven både internt og i leverandørkjeden og for å sørge for implementering i alle selskapets forretningsområder og styringssystemer. Q-Light har en strukturert tilnærming til aktsomhetsvurderinger, som innebærer kartlegging av mulige negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi iverksetter forbedringstiltak, følger opp rapporterer årlig.

 

2.2 Forankring av ansvarlighet

Q-Light er organisert som følger i arbeidet med Åpenhetsloven og Aktsomhetsvurderingen:

Styret og CEO: Øverste ansvarlige for at Åpenhetslovens krav tas alvorlig og prioriteres. Styret
godkjenner arbeidet med Aktsomhetsvurderingen samt den årlige redegjørelsen.

• CEO og CFO: Ansvarlige for aktsomhetsvurderinger, Code of Conduct og oppfølging av verdikjeden, inkludert implementering og koordinering av aktsomhetsinitiativ i egen organisasjon.

• CEO: Ansvarlig for anstendige arbeidsvilkår i Q-Light og Alustrax, og er kontaktperson for eksterne henvendelser som gjelder Åpenhetsloven.

• Styreleder og CEO i datterselskapene: Signerer på og står ansvarlig for implementering av tiltakene som følger av redegjørelsen i sine respektive selskaper.

 

2.3 OECD hjulet og status Q-Light aktiviteter

Q-Light bruker OECD hjulet som basis for våre aktiviteter knyttet til Åpenhetsloven. Vi har kommet godt i gang med arbeidet og vil det kommende året sette søkelys på å håndtere de kjente risikoområdene i selskapet, samt videreføre arbeidet med aktsomhetsvurderinger, for å til enhver tid ha en oppdatert plan for hvordan best drive forbedringsarbeid.

 

 

 

3. Risikovurdering

3.1 Beskrivelse av verdikjeden

Q-Light benytter en global verdikjede med produksjonspartnere i Norge og Kina. Leverandørkjeden inkluderer utvikling, testing og produksjon av produkter, samt transport av varer.
Q-Light benytter ulike ruter for vareflyt på tvers av produktsegmentene Belysning og e-Mobility. Disse er illustrert nedenfor:

 

Produsent og leverandør: Aktør som utvikler og produserer komponenter til belysning og e-Mobility.
Transportør: Aktører som leverer varer til Q-Light på vegne av produsent/leverandør og/eller Q-Light selv.

Q-Light har videre en verdikjede som består av følgende leverandører:

 

• Produksjonspartnere:
          o Utvikling, testing og produksjon av produkter som inngår i produktsortimentet
• Direkte innkjøp med avtale:
          o Direkte innkjøp av mindre volum, omfattes av både prosjekt og produktsortiment
• Direkte innkjøp uten avtale:
          o Direkte innkjøp av enkeltstående volumer i prosjektsammenheng
• Tjenesteleverandør med avtale: Leverandører av tjenester innen følgende kategorier:
          o Administrasjon inkl. kvalitet
          o Renhold
          o IT
          o Revisjon
          o Regnskap
          o Juridisk
          o Sertifisering
          o Frakt og spedisjon

 


3.2 Årets risikovurdering av verdikjeden


Etter implementering av Åpenhetsloven i 2022 har Q-Light utarbeidet interne rutiner og systemer for arbeidet tilknyttet den årlige aktsomhetsvurderingen. Hvordan aktsomhetsvurderingen utføres er beskrevet under. Risikovurderingen har egne dokumenter.

 

Vår risikovurdering tar for seg følgende faktorer:

• Geografisk risiko, her benyttes de uavhengige organene:

1. Labour Rights Index https://labourrightsindex.org/

▪ Dette er en ideell organisasjon, som har som oppdrag å sikre mer
åpenhet på arbeidsmarkedet for arbeidere, arbeidsgivere og
beslutningstakere over hele verden, og gå inn for at alle arbeidere tjener
en rettferdig lønn under gode forhold


2. Responsible Sourcing Tool https://www.responsiblesourcingtool.org/visualizerisk


▪ Dette er et resultat av samarbeidet mellom Verité,
https://verite.org/about/, (uavhengig, ideell sivilsamfunnsorganisasjon,
med søkelys på arbeiderrettigheter i forsyningskjeder) og det
amerikanske utenriksdepartementets kontor for å overvåke og bekjempe menneskehandel

• Bransjerisiko, her benyttes informasjon fra:

1.Bureau of International Labor Affairs (ILAB) https://www.dol.gov/agencies/ilab , dette er et organ underlagt det amerikanske arbeidsdepartementet

 

Q-Light har definert at leverandørene som blir underlagt risikoanalysen er følgende:


• Inngår i leverandører som utgjør 95% av innkjøpt volum innenfor det relevante produktsegmentet, eller

• leverandører av transporttjenester, samt andre tjenesteleverandører, som representerer økt risiko for ikke-rettslige arbeidsforhold, eller

• leverandører lokalisert i, og/eller med produksjon i land med høy risiko for barnearbeid, brudd på menneske- og arbeidsrettigheter

 

 

Med denne definisjonen omfatter vi alle de viktigste leverandørene av produkter og tjenester, samt
transporten til/fra våre lokasjoner.


Alle produsenter/leverandører som faller inn under disse kriteriene må enten ha publisert en egen
og tilfredsstillende Code of Conduct på sine hjemmesider, om ikke vil Q-Lights egen Code of Conduct
sendes ut for gjennomgang og signering.


Q-Light har et fåtall produksjonspartnere i Asia. Q-Light har stort fokus på å sikre at det ikke foregår
brudd på menneske- og arbeidsrettigheter (inkludert barnearbeid) hos disse partnerne. Q-Light har
implementert årlige fysiske inspeksjoner hos største produksjonspartnere i Asia. Siste fysiske
inspeksjon var i første kvartal 2024, hvor gjennomgang av menneske- og arbeidsrettigheter, samt
miljøaspekter, ble fullført på en tilfredsstillende måte. Årets risikovurdering tilknyttet denne
leverandørkategorien er imidlertid vurdert til fortsatt høy alvorlighetsgrad, men vi har vurdert at
sannsynligheten for at det oppstår alvorlige brudd på menneske- eller arbeidsrettigheter er noe
lavere enn i fjor. Q-Light har et særlig tett forhold til sin hovedleverandørs ledelse og eier, og det har
siden partnerskapets begynnelse vært svært god kommunikasjon mellom partene. Det har aldri
vært avdekket antydning til mistenkelige forhold hos produksjonspartneren, og på bakgrunn av
jevnlig oppfølging og tett dialog anser vi det som forsvarlig å redusere sannsynligheten for at slike
forhold inntreffer i fremtiden. Q-Light vil imidlertid fortsatt være tydelig i kommunikasjonen overfor
sine partnere om at brudd på menneske- og arbeidsrettigheter ikke tolereres og det vil følgelig få
konsekvenser hvis slike forhold avdekkes under inspeksjon. Det er en felles målsetning for Q-Light
og våre produksjonspartnere å stadig utvikle oss på dette området, og vi vil fremover jobbe for mer
systematisert innhenting av informasjon fra leverandører av enkeltkomponenter- og tjenester.

Når det gjelder transport, benytter Q-Light primært to transportformer; frakt av varer på
containerskip fra globale rederier og transport med frakt av paller på lastebil (primært Norge). Gitt
identifisert risikonivå og Q-Lights relative størrelse og påvirkningskraft vil Q-Light fortsette å følge
opp dette videre, men det vil ha lavere prioritet enn verdikjeden knyttet til produksjon. Transportog
logistikkleddet vil imidlertid få øket fokus fremover da det forventes en større andel eksport til
Europeiske markeder som følge av Q-Lights e-Mobility satsning.
DocuSign Envelope ID: D9097A7D-EC7F-44E7-BD9B-6C8170881D0C

Q-Lights verdikjede inkluderer også produksjon av aluminiumsprodukter gjennom datterselskapet Alustrax. Her kjøpes råvarer inn fra veletablerte norske aktører med gode dokumenterte retningslinjer, og selskapet har selv et sterkt fokus på kontinuerlig forbedring på bærekraftsområder.

 

Konklusjon fra risikovurderingene:

• Det er ikke avdekket faktiske negative hendelser hos noen av produsentene/leverandørene/tjenesteleverandørene som er omfattet av risikoanalysen

• Det er fortsatt risiko for barnearbeid og brudd på menneske- og arbeiderrettigheter knyttet til produksjonspartnere i Asia (herunder underleverandører), men grunnet jevnlige fysiske inspeksjoner, tydelig prosedyrer (inkl. Code of Conduct) og tett oppfølging/dialog er sannsynligheten for at slike forhold inntreffer vurdert å være noe redusert i årets risikovurdering. Vi ser størst effekt både ift. risikoreduksjon og positivt bidrag ved å ha dette som vårt viktigste fokusområde i tiden fremover. Q-Light har stort fokus på å følge opp produksjonspartnere på dette området og har over lengre tid gjennomført undersøkelser for å sørge for at det ikke forekommer brudd på menneske- og arbeiderrettigheter eller tilfeller av barnearbeid

 

4. Tiltak og effekt


4.1 Fjorårets risikovurdering og effekt av initierte tiltak


Fjorårets risikovurdering fokuserte hovedsakelig på selskapets produksjonspartnere i Asia, hvor
risikoen for brudd på menneskerettigheter var størst. Vurderingen la videre vekt på arbeidsforhold i
verdikjeden.


Som følge av fjorårets risikovurdering ble det identifisert flere tiltak med formål om å redusere
risikoen tilknyttet forhold avdekket i verdikjeden. Identifiserte tiltak ble delt inn i tre hovedgrupper;
Q-Lights egne ansatte, tjenesteleverandører og produksjonspartnere. Tiltakene og medfølgende
effekt er beskrevet under.


Tiltak tilknyttet Q-Lights egne ansatte og organisasjon

1. Arbeidet med Åpenhetsloven skal innlemmes i selskapets ESG-strategi

Q-Light har utarbeidet og ferdigstilt en ESG-strategi for selskapet og dets datterselskap, hvor arbeidet
med Åpenhetsloven er innlemmet som en sentral del av strategien for å sikre transparens og
anstendige arbeidsforhold i verdikjeden. Dette har medført økt bevissthet og eierskap til ESGprosesser
på tvers av organisasjonen, som en del av selskapets overordnede strategi.

2. Utvikling av Ansattehåndbok og medfølgende rutiner og prosedyrer

Q-Light har i løpet av fjoråret oppdatert og publisert selskapets ansattehåndbok med tilhørende
rutiner/prosedyrer som bl.a. tar for seg AMU, HMS-rapportering og rapportering av likestilling og
diskriminering. Alustrax har en tilsvarende håndbok og rutiner/prosedyrer for sine ansatte, tilpasset
selskapets drift.

Ansattehåndboken skal virke som et oppslagsverk for alle ansatte, samt sikre etterlevelse av
selskapets rutiner og prosedyrer for å skape en trygg arbeidshverdag for hele organisasjonen. Som
del av dette arbeidet er det videre implementert et system hvor ansatte eller andre interessenter kan
rapportere uønskede hendelser – RUH-systemet. RUH-systemet er et konfidensielt og anonymt
rapporteringssystem hvor ansatte og andre interessenter kan rapportere bekymringer eller uønskede
hendelser tilknyttet brudd på menneskerettigheter og arbeidsmiljø. Supporterende systemer og
rutiner for ledelse eller andre ansvarlige personell er videre innført, og det avholdes jevnlig kursing
av de ansatte i relevante systemene og prosedyrene.


En intern Code of Conduct er utviklet for selskapets ansatte og innleid personell med formål å sikre
en trygg og sunn arbeidsplass som fremmer utvikling og vekst for både selskapet og dets ansatte.
Fagsamlinger vil bli avholdt gjennom 2024 for å sikre tydelig forståelse for Q-Lights ESG-strategi på
tvers av organisasjonen. Det er videre en målsetting at alle ansatte og innleid personell skal ha
signert Code of Conduct innen utgangen av året.


Tiltak tilknyttet Q-Lights tjenesteleverandører

1. Q-Light vil prioritere bransjer med høy risiko for brudd på menneskerettigheter: Logistikk- og renhold

Alle selskapets tjenesteleverandører innlemmes på lik linje med andre partnere/leverandører i vår
risikovurdering. På generelt grunnlag er det en målsetting om at alle tjenesteleverandører skal
implementere Q-Lights Supplier Code of Conduct, eventuelt dele sin egen og tilfredsstillende Code of
Conduct, for å sikre anstendige arbeidsforhold og etterlevelse av relevante lover og regler.

Q-Light har tett dialog med selskapets leverandør av renholdstjenester, og følger jevnlig opp
leverandørens rutiner og prosedyrer for å sikre etterlevelse av Norsk Arbeidsmiljølov og Q-Lights
egne retningslinjer for anstendige arbeidsforhold. Det er gjennom fjoråret ikke avdekket mistenkelige
forhold.

For logistikk og transport har Q-Light, med sin relative selskapsstørrelse, noe mindre påvirkningskraft
enn hos andre underleverandører, og denne delen av verdikjeden har dermed fått noe lavere
prioritet gjennom fjoråret enn for eksempel selskapets produksjonspartnere. Q-Light vil imidlertid
fortsette å ha stort fokus på denne delen av verdikjeden og sikre nøye utvelgelse og oppfølging av
logistikkpartnere, noe som vil bli viktigere etter hvert som Q-Lights e-Mobility satsning fører med seg
økt salg i nye Europeiske markeder og dermed økt eksport.

 

Tiltak tilknyttet Q-Lights produksjonspartnere

1. Årlig evaluering av leverandører, samt gjennomgåelse av relevante rutiner og prosedyrer

Q-Light har implementert fysisk inspeksjon av hovedleverandørers fasiliteter to ganger årlig for å
sikre etterlevelse av etablerte rutiner, prosedyrer og styrende retningslinjer. På bakgrunn av fjorårets
inspeksjoner er det blitt implementert jobbrotasjon i produksjonen samt sosiale tiltak i arbeidstid.
Tiltakene har bidratt til å redusere risikoen for arbeidsbetinget sykdom og forbedret arbeidsvilkårene
hos vår produksjonspartner.

Q-Lights ledelse har svært god og tett dialog med sin største produksjonspartner, og det er en tydelig
endringsvilje hos eierne av dette selskapet. Q-Light vil fremover fortsette den gode dialogen og
videreutvikle arbeidet tilknyttet menneskerettigheter og arbeidsvilkår.

2. Vurdering av eventuelle nye leverandører/produsenter

Q-Light har stort fokus på at eventuelt nye leverandører/produsenter har ordnede arbeidsforhold og
følger vedtatte reguleringer og retningslinjer for menneskerettigheter og arbeidsmiljø. Enhver nye
leverandør/produsent vil bli vurdert i henhold til Q-Lights etablerte risikoanalyse.

I vurderingen av potensielt nye leverandører/produsenter har Q-Light tett dialog med leverandørens
ledelse. Q-Light vil videre gjøre inspeksjoner av leverandørens fasiliteter, intervjue medarbeidere og
gjennomgå leverandørens ESG-dokumentasjon og andre relevante retningslinjer/prosedyrer. Det
forventes videre at enhver ny leverandør vil implementere Q-Light Supplier Code of Conduct,
eventuelt dele egen og tilfredsstillende Code of Conduct.

3. Supplier Code of Conduct

Q-Lights Supplier Code of Conduct ivaretar konvensjonene fra FN og ILO som omhandler generelle
menneskerettigheter, diskriminering, arbeidstakers - og barns rettigheter, og vil dermed redusere
noen av de avdekkede risikoene og skape tydeligere oversikt over leverandørkjeden til Q-Light og
deres datterselskap. Rutiner er gjennom 2023 implementer for å oppdatere dette dokumentet
på årlig basis. Arbeidet med dette vil følges opp av selskapets ledelse og bærekraftsansvarlig.

Alle Q-Lights hovedleverandører har gjennom 2023 mottatt selskapets Supplier Code of Conduct.
Gjennom 2024 vil Q-Light gjennom tett dialog med hovedleverandører jobbe for at dette
dokumentet blir implementert og etterlevd hos samtlige.

 

4.2 Årets tiltak basert på den oppdaterte risikovurderingen

Q-Light har innlemmet arbeidet med Åpenhetsloven i bedriftens ESG-strategi, hvor FNs
bærekraftsmål 3, 8, 9, 12 og 13 er identifisert som de mest relevante for Q-Light og inkluderer at
«Q-Light tar et bevisst valg i forhold til leverandørkjeden, og gjennom tett samarbeid med
leverandører sikrer vi transparens og anstendige arbeidsforhold».

Q-Light skal fortsette med årlige evalueringer av leverandører, i den forbindelse vil også
prosedyrer og rutiner/risikoanalyser som omfatter Åpenhetsloven bli gjennomgått og oppdatert.
Alle leverandører har i løpet av 2023 mottatt Q-Lights Code of Conduct, og fokuset vil dermed
fremover ligge på å sikre implementering og etterlevelse av denne. Q-Light vil videre jobbe mer
systematisk med innhenting av informasjon fra underleverandører for å sikre transparens og et
godt grunnlag for videre arbeid.

Ved valg av nye leverandører vil det undersøkes om disse leverandørene befinner seg i
risikoområder og/eller om de er i en bransje hvor det kan være en fare for brudd på menneskeog
arbeidsrettigheter, og eventuelle tiltak vil iverksettes basert på denne vurderingen. Q-Lights
Code of Conduct vil videre sendes ut for gjennomgang og signering av den mulige leverandøren
før samarbeidet fortsetter.


Q-Lights Code of Conduct vil gjennomgå årlig revidering og oppdateres ved behov.

I året som kommer vil Q-Light fortsette arbeidet med å sørge for at nye og eksisterende
leverandører jobber for en mer ansvarlig verdikjede, med særlig fokus på leverandører av
produkter, tjenester og egne ansatte:

• Egne ansatte: Q-Light vil fortsette arbeidet med å bevisstgjøre organisasjonen rundt
arbeidet som gjøres på bærekraft og hva Q-Light som selskap kan påvirke. Det vil
gjennomføres interne kampanjer gjennom året for å øke fokuset på arbeid tilknyttet
ESG i organisasjonen, samt sikre bevissthet rundt hvordan hver ansatt og avdeling
kan bidra til en sikrere og mer ansvarlig verdikjede

• Tjenesteleverandører: Q-Light vil fortsette å prioritere bransjer hvor risikoen er størst
for at det kan skje brudd på menneske- og arbeidsrettigheter: Logistikk- og
renholdstjenester. Q-Light ønsker å være tydelig mot disse leverandørene i forhold til
selskapets egne krav og forventinger til en ansvarlig verdikjede, og vil fortsette å ha
tett dialog med tjenesteleverandører for å sikre etterlevelse av dette. Viktigheten av
dette vil øke etter hvert som selskapets salg til eksportmarkeder øker med e-
Mobility satsningen, og et særlig fokus vil tillegges lastebilbransjen i Europa

• Produksjonspartnere: Q-Light vil fortsette arbeidet med å screene nye produsenter og
leverandører i henhold til etablerte og nye prosesser før man inngår samarbeid med
dem, og samtidig fortsette dialog og fysiske besøk hos eksisterende leverandører.
Positive utfall har blitt identifisert som følge av implementert jobbrotasjon hos
selskapets hovedleverandør, og Q-Light vil dermed forsøke å implementere tilsvarende
tiltak hos andre Asiatiske leverandører. Muligheten for å redusere risikoen i
verdikjeden ytterligere gjennom å etablere partnerskap med Europeiske leverandører
vil videre bli undersøkt

 

4.3 Forventet utfall av tiltakene


På generelt grunnlag forventer vi økt fokus, forbedret dialog og dermed økt kontroll på
leverandørenes verdikjeder, samt et økt fokus på arbeid tilknyttet ESG både internt og blant våre
partnere. Dette forventer vi at vil bidra til forbedrede arbeidsforhold og reduksjon av risiko for brudd
på arbeids- og menneskerettigheter på tvers av verdikjeden.


• Egne ansatte: Code of Conduct signert av alle ansatte og eventuelt innleid personell,
samt økt bevisstgjøring på tvers av organisasjonen som følge av kursing og kampanjer
• Tjenesteleverandører: Fortsatt tett dialog og oppfølging av relevante
tjenesteleverandører, og økt prioritering av transportleddet som følge av opptrappet
eksportsalg (e-Mobility). Signert og implementert Code of Conduct, eller kopi av
leverandørens egen Code of Conduct
• Produksjonspartnere: Vurdering av risiko basert på etablert risikoanalyse. Signert og
implementer Code of Conduct, eller kopi av partnerens egen og tilfredsstillende Code
of Conduct. Bredere implementering av tiltak som jobbrotasjon hos Asiatiske partnere,
samt inngåelse av partnerskap med Europeisk produsent

 

5. Kontakt:

Dersom du har spørsmål som gjelder Åpenhetsloven er du velkommen til å kontakte oss her: Kontakt - Q-Light (qlight.no)

Oslo / Kristiansand 28.06.2024