Salgs- og leveringsbetingelser

Gjeldende fra 13.05.2024 

1. Innledning

Disse alminnelige salgs og leveringsbetingelser gjelder dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.  

Kjøpers eventuelle standardvilkår gjelder kun dersom dette er skriftlig bekreftet av Selger senest på avtaleinngåelsestidspunktet. 

NL 09 gjelder i tillegg til disse betingelsene dersom ikke annet er skriftlig avtalt. 

Ved eventuell motstrid har Selgers salgs- og leveringsbetingelser forrang. 

2. Tilbud og priser

Tilbudet gjelder i 90 dager fra det er sendt. Ved levering fra lager er tilbudet betinget av at det er tilstrekkelig antall produkter på lager.

Prisene i tilbudet er basert på tilbudsdagens priser. Ved endring av priser fra leverandører, frakt-, forsikringskostnader, toll og andre avgifter, valutakurser og råvarepriser i perioden frem til levering, kan Selger regulere prisene forholdsmessig. 

Det tas forbehold om endringer i farger, utførelse og spesifikasjoner. 

Priser og leveringstider for spesialarmaturer er bare bindende for det aktuelle tilbudte antall og typer. 

Faste årlige prisendringstidspunkt er 1. januar og 1. juli. Prisendringer ut over de nevnte tidspunkt kan forekomme grunnet endringer i våre kostpriser som følge av endring i valutakurser og råvarepriser.  

Prisene er inklusive miljøgebyr etter gjeldende satser fra Renas. 

3. Betalingsvilkår

Betalingsbetingelser er netto 14 dager fra fakturadato. Betaling anses foretatt når beløpet er godskrevet Selgers konto.

Ved forsinket betaling har Selger krav på den til enhver tid gjeldende alminnelige lovfestede forsinkelsesrente  

Kjøpers reklamasjon over uvesentlige mangler fritar ikke Kjøper fra å betale kjøpesummen i sin helhet. Kjøper har ikke rett til å foreta motregning i kjøpesummen med eventuelle andre krav mot Selger

4. Levering

Leveringstid er angitt i ordrebekreftelsen som sendes til Kjøper. Dersom Kjøper er forsinket med oppfyllelsen av sine forpliktelser kan leveringstiden forlenges med en periode som tilsvarer Kjøpers forsinkelse. 

Dette gjelder blant annet dersom; 

 • Kjøper har ikke betalt eller stilt tilfredsstillende sikkerhet innen avtalt tidspunkt. 
 • Kjøper ikke har gitt Selger de nødvendige tekniske eller øvrige opplysninger innen avtalt tidspunkt. 
 • Kjøper nekter å motta varen eller ikke kan motta varen til avtalt tidspunkt. Det samme gjelder dersom Kjøper ikke har gjort de nødvendige forberedelser til at varen skal kunne mottas på avtalt tidspunkt. 
 • Kjøper krever en endring i leveransen som påvirker leveringstiden. 

Ved forsinket levering har Selger ansvar overfor Kjøper begrenset til 10% av kjøpesum til dekning av dokumenterte merkostnader, konvensjonalbøter og ethvert annet tap kjøper måtte ha, direkte som indirekte. Ansvar utover dette overfor Selger aksepteres ikke. 

5. Forsendelse

Hvis ikke annet er avtalt, gjelder Ex Works fra Q-Light hovedlager, Mjåvannsvegen 365, 4628 Brennåsen. Ved andre leveringsbetingelser beregnes reell fraktkostnad. Selger har ikke ansvar for leveringsforsinkelser som skyldes force majeure.

6. Tegninger og øvrig dokumentasjon

All opphavsrett til tegninger og øvrige dokumenter som overleveres til Kjøper forblir hos Selgeren. Kjøper har kun rett til å bruke slike tegninger og øvrige dokumenter i forbindelse med drift, reparasjon og vedlikehold av de leverte varene. Tegningene og de øvrige dokumentene kan ikke kopieres, reproduseres, eller overlates til tredjemann, uten samtykke fra Selger.

7. Kjøpers undersøkelsesplikt

Kjøper skal ved mottakelsen kontrollere varen mot pakkseddel og undersøke varen forsvarlig avhengig av varens art og leveringsform. Ethvert krav basert på undersøkelsen må det reklameres skriftlig over i samsvar med pkt. 9.

8. Mangler

Det foreligger en mangel dersom varen ikke er i samsvar med avtalen eller alminnelig bransjestandard og gjeldende norske lover og forskrifter på avtaletidspunktet, og dette ikke skyldes Kjøper eller forhold Kjøper har risikoen for. For eksempel foreligger det ikke en mangel dersom avviket er forårsaket av materialer skaffet av Kjøper eller konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av Kjøper. Ved øvrige mangler gjelder NL 09.

9. Reklamasjon og garanti
Følgende gjelder for reklamasjoner og garantier;

Garanti: 

 • Garanti for lagerførte og egenproduserte produkter er 5 år. Garanti for skaffe/spesialprodukter er iht. produsentens/leverandørens garantiordninger. 
 • For produkter kjøpt via grossist gjelder grossistens reklamasjonsordninger.  
 • For produkter kjøpt hos Selger skal ordre, fakturanummer, produksjonsserie (står på produktet) samt feilårsak alltid oppgis. 
 • Videre forutsetning for Garanti på produkter er: 
  • Anlegget skal ikke ha vært tilkoblet byggstrøm eller annen form for provisorisk strøm. Punktet kan fravikes om skilletrafo er forankoblet lysarmaturene. 
  • Monteringsanvisning og/eller spesifikasjoner er fulgt. 
  • Lysanlegget skal følge drift- og vedlikeholds instruksen som er angitt i EFO/Lyskulturs mal for «FDV forbelysningsanlegg». 
  • Eventuelle 3. part løse lyskilder som benyttes skal være IEC-godkjente. 
  • Garanti på batterier ifm. nødlysanlegg, trådløse brytere og andre elektroniske produkter. Garantitid er satt til 1 år da disse er å betrakte som forbruksmateriell. 

Reklamasjon: 

 • Reklamasjon over transportskader eller manko i antall kolli skal skje ved varens ankomst, og skade eller manko skal angis i fraktbrevet og signeres av sjåfør. Kjøper må dokumentere slike skader eller manko for rett fraktfører. 
 • Reklamasjon over manko i emballerte produkter skal skje straks og senest 5 dager etter ankomst med spesifikasjon av avvikene. 
 • Reklamasjon over mangler må skje uten ugrunnet opphold og senest 5 dager etter at mangelen er eller burde vært oppdaget. 
 • Reklamasjon over forsinkelser må skje straks og senest 5 dager etter at levering skulle funnet sted.  
 • Kjøper taper sin rett til å fremme krav dersom det ikke reklamert rettidig. Selger er ikke ansvarlig for mangler som det reklameres over senere enn 3 måneder etter levering. 
 • Selgers ansvar begrenses til defekter eller mangler som er en direkte følge av fabrikasjonsfeil. Følgekostnader som eksempelvis reprogrammering av belysningsanlegg ved utfall av driver eller feilsøking i anlegg dekkes ikke av Selger. 
 • Ansvar for defekter og konsekvenser bortfaller når produkter monteres under andre forhold enn tiltenkt etter datablad og monteringsanvisning. 
 • Utgifter til reparasjoner må godkjennes skriftlig av Selger før arbeid igangsettes. Timesats på reklamasjonsjobber begrenses til 650,- NOK eks. mva. 
 • Godkjente reklamasjoner erstattes. Defekte produkter skal returneres om Selger ønsker dette. Dersom defekt vare, etter avtale, ikke er mottatt innen 14 dager fra reklamasjonsdato, faktureres erstatningsvaren i sin helhet. 
 • Egne prosedyrer kan gjelde for definerte produkter og hendelser. 

Alle reklamasjoner, bortsett fra produkter kjøpt via grossist, skal foretas skriftlig til: support@qlight.no 

Produkter som returneres sendes til Q-Light AS, Mjåvannsvegen 365, 4628 Brennåsen (merk: reklamasjon + referanse hos Q-Light) 

 

10. Retur av produkter

Selger vil kun motta produkter i retur dersom dette i hvert enkelt tilfelle er avtalt på forhånd. Tidsfrist for retur av produkter er 3 måneder fra fakturadato.

Ikke-lagerførte produkter tas kun i retur dersom Selgers produsent aksepterer å ta varene i retur. Spesialprodukter tas ikke i retur og ordre kan ikke kanselleres etter bekreftet bestilling. 

Produkter som tas i retur må være ubrukte og i samme stand som ved levering, og i original emballasje. Faktura eller ordrenummer må oppgis. Produkter av samme type skal være sortert på samme måte som ved levering fra Selgers lager. 

Returadresse for lagerførte - og ikke lagerførte produkter skal angis i returdokumentet som skal være mottatt hos Kjøper før returforsendelsen effektueres. 

Retur skjer for Kjøpers regning og risiko, slik at blant annet returfraktkostnader skal dekkes av Kjøper.  

Det beregnes et returgebyr på 20 % på lagerførte produkter og 25% for ikke lagerførte produkter. Det belastes i tillegg kr. 500,- i forbindelse med returomkostninger. 

 

 

11. Force majeure

Ingen av partene skal anses å ha misligholdt en forpliktelse, dersom oppfyllelsen hindres av forhold som etter norsk rett anses som force majeure. Den andre parten skal varsles umiddelbart når det oppstår en force majeure-situasjon.

Ved inntreden av force majeure kan begge parter kreve leveringstiden utsatt. Begge parter kan heve avtalen dersom force majeure-situasjonen varer lenger enn 360 dager. 

12. Begrensinger i Selgers erstatningsansvar

Selger har intet ansvar for kjøpers indirekte tap. Som indirekte tap regnes blant annet arbeidsutgifter, tap som følge av at produktet ikke kan nyttiggjøres som forutsatt, tap som følge av skade på annet enn produktet selv, skade som følge av varens videre anvendelse, tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tapt fortjeneste som følge av at kontrakt med tredjemann faller bort/ikke blir riktig oppfylt, og krav fra tredjemenn.

Ansvarsbegrensningen gjelder ikke dersom Selger har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt. 

13. Salgspant

Selger har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt fullt ut, jf. panteloven § 3-14, jf. § 3-22.

Selger kan i tillegg kreve annen sikkerhet for kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger. Et slikt krav kan fremsettes etter at Selger har akseptert bestillingen og frem til varene er levert. 

14. Lovvalg og verneting

Avtaleforholdet reguleres av norsk rett. Partene vedtar Kristiansand tingrett som avtalt verneting for alle tvister som har sitt utspring i avtaleforholdet.